دفتر تلفن منطقه ای پیام پاسارگاد اولین دفتر تلفن منطقه ای تیراژ 5000جلد در هر یک از محدوده های چاپی همراه با بازدید تیراژ و کروکی پخش زنگ به زنگ خیابــــان ولیــعصر -ابتــــــــدای مطــــــهری-پـــــــلاک 472 تلفن:88502181-88535888 http://printpasargad.mihanblog.com 2019-08-24T23:13:27+01:00 text/html 2014-02-07T14:57:40+01:00 printpasargad.mihanblog.com کانون آگهی پیام پاسارگاد کروکی پخش محدوده نیاوران-فرمانیه کامرانیه-اقدسیه و محلاتی http://printpasargad.mihanblog.com/post/5 <font class="text4"><p><font color="#FF6666" size="4">بازدید تیراژ&nbsp; جهت حضور در چاپخانه به تمام مشتریان اعلام گردید</font></p><p><br></p><p><font color="#000099" size="4">کروکی پخش محدوده نیاوران-فرمانیه کامرانیه-اقدسیه و محلاتی</font></p><p><br></p><p><font class="text4"></font></p><p><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">دفتر تلفن اهدایی به آگهی دهنده:<font size="3">795 جلد</font></span></font></p><font class="text4"> <p>شامل 5 عدد به سایز یک هشتم-10 عدد به سایز یک چهارم-20 عدد به سایز یک دوم -40 تا80عدد به سایز تمام صفحه و صفحات خاص</p><p><br></p><p><font class="text4"></font></p><p><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">نمونه جهت مشاورین کانون جهت اهدا به مشتریان جدید:<font size="3">240 جلد <br></font></span></font></p><p><font class="text4"><br><span style="color: #ff0000;"></span></font></p><p><font class="text4"><br><font class="text4"></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">پخش باقیمانده در محدوده:<font size="3">3965 جلد </font><br></span></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><br><font class="text4"><span style="color: #ff0000;"><font size="3">مراکز خرید پخش شده شامل:</font> مرکز خرید کوهستان-پاساژکارون-مجتمع تجاری مروارید-مجتمع تجاری نخل <br></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">لیست خیابانهای پخش شده به صورت زنگ به زنگ:</span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">آجودانیه: <font color="#000000">سپند شامل 4 غربی-5 غربی-ارومیان و هفتم</font><br></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">دارآباد:<font color="#000000">ایستگاه پل -خیابان قیدی-کاموئی-ولیعصر</font></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">کاشانک:<font color="#000000"> داوود گودرزی-صمدی - سیزده و کل خیابان کاظمی</font><br></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">نیاوران:<font color="#000000">منطریه یک و دو-هیراد-امیرسلیمانی</font></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000"><font color="#FF0000">جمال آباد</font>:9 غربی-11 غربی و 11 شرقی<br></font></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">جماران <font color="#000000">شامل کوچه دوم-چهارم-میریان-تهران و زرآب</font></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000"><font color="#FF6666">منایی:</font>شامل هاشمی-بیدک-نسیم-مهتاب-دلشاد و آفتاب<br></font></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">مینی سیتی:<font color="#000000">گلستان3-ایثار 11و 9و 5 و7</font></span></font></font></font></p><p><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;"></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;">به علت محدود بودن دفتر تلفن و ماندگاری چند ساله آن پخش شماره بعد دفتر تلفن در سایر کوچه ها انجام میشود</span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;"><br></span></font></font></font></p><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: #ff0000;"><br></span></font></font></font></p><p></p><p></p></font><p></p><p><br></p></font> text/html 2012-11-16T20:51:14+01:00 printpasargad.mihanblog.com کانون آگهی پیام پاسارگاد اعلام زمان چاپ جدید http://printpasargad.mihanblog.com/post/3 <p>نظر به استقبال از دفتر تلفن منطقه ای و عدم آماده شدن مجوز اطلس شهری از سازمان جغرافیایی ارتش به اطلاع میرساند&nbsp; دفتر تلفن منطقه ای مجددا چاپ و آگهی میپذیرد</p><p><img src="http://upload.tehran98.com/img1/nr6ta88nm6mhto1tj4k.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2012-03-05T04:13:51+01:00 printpasargad.mihanblog.com کانون آگهی پیام پاسارگاد کانون آگهی پیام پاسارگاد -مجوز2269 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی http://printpasargad.mihanblog.com/post/2 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <font style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(204, 0, 0);" size="5"><m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دفتر تلفن منطقه ای پیام پاسارگاد</span></font><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">با تیرا ژ&nbsp; 5000 عدد </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">چاپ جداگانه جهت هر کدام از 6 محدوده</span>" alt="" /&gt;</p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><img src="http://u18.fileup.ir/l/p/2171765/5298ced9cf8b93c9/5c9afaf/52f4c77f/30/cGcq5SMfpK2mR2N/a238e" alt="دفتر تلفن منطقه ای پیام پاسارگاد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"> </span><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/pc/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt=""><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">محدوده ها</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="LTR"></span>:</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">1-<span dir="RTL" lang="AR-SA">سهروردی-مطهری-هفت تیر-عباس آباد-فاطمی-یوسف آباد</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">2-<span dir="RTL" lang="AR-SA">پاسداران-دولت-دروس-مجیدیه شمالی-قیطریه-هروی</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">3-<span dir="RTL" lang="AR-SA">شهرک غرب-سعادت آباد-مرزداران</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">4-<span dir="RTL" lang="AR-SA">نیاوران-فرمانیه-کامرانیه-اقدسیه-محلاتی</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">5-<span dir="RTL" lang="AR-SA">تجریش-زعفرانیه-ولنجک-الهیه-فرشته</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">6-<span dir="RTL" lang="AR-SA">ونک-جردن-میرداماد-ظفر-گاندی-ولیعصر</span></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><b><font color="#FF0000">یک منطقه چاپی از سال 92 به محدوده های کانون اضافه گردید</font></b><br><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">7-رسالت-نارمک-هنگام-فرجام-دردشت-فلکه اول و دوم تهرانپارس</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><br><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> <font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><span dir="RTL" lang="AR-SA">هزینه های درج آگهی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">کادر پایه:<span style="color: rgb(204, 0, 0);">یک هشتم صفحه:</span> یکصدو هفتاد و دو هزار تومان<u> </u></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">یک چهارم صفحه</span>:دویست و نود هزار تومان</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">یک دوم صفحه:</span> پانصدو ده هزار تومان</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">تمام صفحه:نهصد و بیست </span>هزار تومان</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><br><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">دریافت هزینه یا به صورت <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">یک فقره چک 2 ماهه</span> در هنگام قرارداد دریافت میشود و یا به صورت <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">3 قسط نقدی</span> اول :هنگام عقد قرارداد-دوم:هنگام رویت پرینت طراحی و قسط سوم پس از چاپ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">دفترچه تلفن ماندگارترین تبلیغات منطقه ای است</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">دفتر تلفن یک تا <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 204, 204);">پنج سال</span> در منازل <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 204, 204);">ماندگاری</span> دارد در حالی که سایر گزینه های تبلیغاتی مانند پیک ها عمر کوتاهی دارند</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><br></p><p><font size="3">این دفتر تلفن ها با کیفیت بالا در سایز وزیری با 16 صفحه مقوای 230 گرم با صحافی فنر دوبل و جلد سخت(گالینگور) همراه با یک صفحه کارت پستال و یک صفحه تقویم </font><font size="3">سال آینده </font><font size="3">و مناسبتها به چاپ میرسد</font></p> <p><font size="3">جهت زیبایی و ماندگاری بیشتر تنها 16 صفحه آگهی در آن پذیرش میشود</font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><br><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">هزینه 5000 عدد دفتر تلفن 25 میلیون تومان است ودر مقایسه با پیک ها 5 تا 10 برابر هزینه بیشتر دارد ولی در عوض سالیان زیادی ماندگاری دارد و میتوان به جای 20 شماره آگهی منطقه ای پیک فقط یک بار در دفتر چه تلفن آگهی داد</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><br><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><font size="6"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="5"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">بازدید تیراژ&nbsp; و&nbsp; بازدید پخش</span></font><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">آگهی دهندگان در دفترچه تلفن میتوانند قبل از پخش در داخل چاپخانه بازدید تیراز داشته باشند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">و پس از پخش کروکی دریافت نمایند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس شرکت مراجعه نموده و یا با تلفنهای ما تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت حضوری در خدمت شما باشند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">آدرس :ولیعصر-ابتدای مطهری-پلاک 472</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">88502181-88522803-88522804-88535888</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">44003465-44003466</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>